Đặt mục tiêu ngắn hạn: 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng…

Thành công = Mục tiêu + Hy vọng đạt đc mục tiêu

Mục tiêu: phải là của mình, mức độ phụ thuộc vào hy vọng của mình, phải tích cực, phải xem xét có bị conflict vs các mục tiêu khác ko, do đó phải có thứ tự ưu tiên.

Hy vọng đạt dc mục tiêu: có khi phải đạt 100% ( với những ng hướng kết quả, hoặc hoàn cảnh của mục tiêu phải thế, 1 mất 1 còn chẳng hạn…), có khi chính là quá trình thực hiện mục tiêu ( qua quá trình đó lại gặt dc cái khác, hoặc học dc điều gì khác, hoặc thoả mãn nhu cầu thực hiện mục tiêu…)

Advertisements